Medezeggenschapsraad

De MR is ook een aanspreekpunt voor ouders en/of verzorgers en werknemers betreft beleidsmatige zaken. De medezeggenschapsraad vergadert bijna iedere maand. Deze vergaderingen zijn openbaar en de vergaderdata staan in de kalender vermeld.

Vergaderdata

Extra informatie