Nieuwe leerlingen

Zevenhoeven Digitaal Inschrijfformulier

Aanmelden van leerlingen

Nieuwe ouders kunnen een afspraak met de schoolleider maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding door de school.  

De kinderen kunnen het hele jaar worden aangemeld door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier. Vanwege de planning stellen wij het op prijs dat kinderen een jaar voordat zij de vierjarige leeftijd bereiken worden aangemeld. 

De aanmelding vindt plaats volgens het toelatingsbeleid van de Wet Passend Onderwijs. 

De school hanteert geen vaste maximale groepsgrootte. Bij iedere plaatsing zal worden gekeken of het pedagogisch klimaat en de onderwijskwaliteit voldoende gegarandeerd kunnen blijven worden en of de school aan de ondersteuningsbehoefte van een kind kan voldoen. 

Met de aanmelding gaat u akkoord met de regels en afspraken zoals in deze schoolgids zijn weergegeven. Voor de volledige regelgeving t.a.v. de aanmelding verwijzen wij u naar de website van het schoolbestuur: www.opoijmond.nl. 

 

De opvang van nieuwe leerlingen  

Plaatsing in de groep 

De school bepaalt (in het geval van zijinstroom in overleg met de vorige school) in welke groep uw kind wordt geplaatst. Ouders kunnen voorkeuren opgeven indien er parallelgroepen zijn. Plaatsing en groepsverdelingen worden zorgvuldig afgewogen. Er wordt hierbij rekening gehouden met de verhouding tussen de  

aantallen leerlingen per groep, jongens/meisjes en leeftijd.  
  

Wennen en intakegesprek 

In de weken voor uw kind vier jaar wordt mag het een aantal dagdelen komen wennen, behalve in december en de laatste weken voor de zomervakantie. In overleg komt uw kind dan gedurende twee weken schoolweken, twee dagdelen per week in de groep om kennis te maken met de leerkracht en de kinderen. Voor het wennen neemt de leerkracht contact op met de ouders om afspraken te maken over de wenperiode. Tijdens de wenperiode zal er een intakegesprek plaats vinden met de leerkracht van uw kind, waarin u bijzonderheden over uw kind kunt doorgeven en eventuele vragen kunt stellen.