Nieuwe leerlingen

Zevenhoeven Digitaal Inschrijfformulier

 

Aanmelden van leerlingen
 

Nieuwe ouders kunnen een afspraak met de directeur maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding door de school.   

De kinderen kunnen het hele jaar worden aangemeld door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier.  Vanwege de planning stellen wij het op prijs dat kinderen een jaar voordat zij de vierjarige leeftijd bereiken worden aangemeld.  

De aanmelding vindt plaats volgens het toelatingsbeleid van de Wet Passend Onderwijs.  

De school hanteert geen vaste maximale groepsgrootte. Bij iedere plaatsing zal worden gekeken of het pedagogisch klimaat en de onderwijskwaliteit voldoende gegarandeerd kunnen blijven worden en of de school aan de ondersteuningsbehoefte van een kind kan voldoen.  

Met de aanmelding gaat u akkoord met de regels en afspraken zoals in deze schoolgids zijn weergegeven. Voor de volledige regelgeving t.a.v. de aanmelding verwijzen wij u naar de website van het schoolbestuur: www.opoijmond.nl 

De opvang van nieuwe leerlingen   

Plaatsing in de groep 
De school bepaalt (in het geval van zij-instroom in overleg met de vorige school) in welke groep uw kind wordt geplaatst. Ouders kunnen voorkeuren opgeven indien er parallelgroepen zijn. Plaatsing en groepsverdelingen worden zorgvuldig afgewogen. Er wordt hierbij rekening gehouden met de verhouding tussen de groepsgrootte, jongens/meisjes en leeftijd.  
 
Wennen en intakegesprek 
In de weken voor uw kind vier jaar wordt kom het enkele keren wennen, behalve in december en de laatste weken voor de zomervakantie. In overleg komt uw kind dan ongeveer twee weken lang, twee keer per week een ochtend meedraaien in de groep om kennis te maken met de leerkracht en de kinderen. Voor het wennen neemt de leerkracht contact op met de ouders om afspraken te maken over de wenperiode. Tijdens de wenperiode zal er een intakegesprek plaats vinden met de leerkracht van uw kind, waarin u bijzonderheden over uw kind kunt doorgeven en eventuele vragen kunt stellen.