MR

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) uit een ouder- en een personeelsgeleding en vertegenwoordigen hiermee het personeel en de ouders van de leerlingen. De MR van De Zevenhoeven bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. De personeelsleden zijn: Inge Zonneveld, Jolanda van der Burg en Patty Schol. De ouders zijn:  Kitty de Jeu en  Jacobine Groenendaal. De MR heeft instemmings- of adviesrecht op verschillende onderwerpen die in een basisschool spelen.

Zoals:

  • De doelstelling van de school en de onderwijskundige richting van de school (schoolplan, ouderparticipatie, e.d.).
  • De financiële middelen van de school
  • Het schoolgebouw
  • De organisatie van de school
  • Beleid en maatregelen met betrekking tot het personeel
  • enz.

In sommige situaties kan het zijn dat het personeel instemmingsrecht heeft en de ouders alleen adviesrecht. Denk aan onderwerpen als de formatie en het vakantierooster. Jaarlijks is er de jaarvergadering van de MR. De MR doet dan verslag van de behandelde onderwerpen gedurende het afgelopen schooljaar. Ouders worden voor deze vergadering uitgenodigd via de Info en/of Parro.

De vergaderingen zijn openbaar en de onderwerpen op de agenda worden gedeeld via de Info; u bent van harte welkom. Heeft u een onderwerp waarvan u denkt dat het van belang is voor de MR en u kunt dit niet goed met de groepsleerkracht of schoolleider bespreken, dan kunt u ons dit laten weten door ons persoonlijk aan te spreken of u stuurt een mail naar mr@zevenhoeven.nl.