Missie en Visie

Missie en Visie

Waar staan we voor?

Op de Zevenhoeven leren we van de samenwerking met de kinderen, de ouders en elkaar. We hebben oog voor ieder kind en zijn/ haar leerbehoeften. We leren met plezier, ontdekkend en oplossingsgericht. Waarbij de kinderen zich betrokken voelen en verantwoordelijk zijn voor zichzelf, een ander en de omgeving.

Wat willen we met het onderwijs van de Zevenhoeven?

Met de Zevenhoeven VEILIG, BETROKKEN EN DOELGERICHT op weg naar de toekomst.

Veilig: in een veilig leerklimaat krijgen kinderen de kans om te leren en samen te werken.

Betrokken: kinderen, ouders en leraren zijn samen, met aandacht en zorg, betrokken bij de ontwikkeling van kind en school.

Doelgericht: kinderen weten waarom ze leren en waartoe het kan leiden.

Toekomst: om goed op de toekomst voorbereid te zijn, is ons onderwijs gericht op:

 • kennis en vaardigheden; wat kun je?
 • leren hoe je kunt leren; hoe leer je?
 • hoe je verder kan gaan; wat wil je?

Het team van de Zevenhoeven vindt het belangrijk dat elk kind zich kan ontwikkelen en zich prettig voelt op onze school.     

Wat zie je in het onderwijs van de Zevenhoeven?  

KINDKRACHT  We zien graag dat kinderen in hun kracht staan. Dat zien we terug als kinderen; initiatief nemen, verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces nemen, kunnen samenwerken, om kunnen gaan met het geven en ontvangen van kritiek en doorzetten bij tegenslag, ook als het directe resultaat nog even uitblijft. 

Want niet alleen het resultaat telt, maar vooral de weg ernaartoe. Niet alleen de focus op datgene wat (nog) niet lukt, maar de focus op het proces. Waardoor kinderen hun creativiteit en probleemoplossend vermogen ontwikkelen. Naast de kernvakken taal, lezen en rekenen spelen wereldoriëntatie, kunst & cultuur, techniek en mediawijsheid dan ook een belangrijke rol in ons onderwijs.  

Tijdens onze zogenoemde ‘Ontdekmiddagen’ krijgen de kinderen de kans om te ontdekken waar hun talenten liggen, waar ze blij van worden. De kinderen kunnen zes vrijdagmiddagen kiezen waar ze zich mee bezig willen gaan houden: techniek, sport, cultuur, koken, ICT, enzovoort, juist die activiteiten die minder vaak aangeboden worden in het reguliere lesprogramma kunnen nu in een kleine groep uitgeprobeerd worden. Hierbij maken we gebruik van buitenschoolse organisaties en/of de inzet van ouders die hun kennis en enthousiasme voor hun vak/talent willen delen. 

Op deze wijze bevorderen we het leren op een andere manier en met een andere insteek: ontdek jezelf, leer jezelf kennen.  

OUDERKRACHT De samenwerking met ouders draagt bij aan het welbevinden en schoolplezier van het kind. Wij willen dat kinderen zich gesteund voelen door leerkracht én ouders. Wij zien ouders als educatieve partners en voelen ons samen met hen sterk en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kind. Ouderbetrokkenheid bevordert de leerprestaties van kinderen door de ondersteuning thuis. Gedrag op school is makkelijker bij te sturen als ouders en leerkracht elkaars aanpak ondersteunen.   

LEERKRACHT De leerkracht is deskundig, is eigenaar van de leeropbrengsten en heeft ruimte voor eigen initiatief. Wij zetten talenten van leerkrachten in om ons onderwijs vorm te geven. We zien voor de leerkracht een coachende en begeleidende rol. We zijn kwaliteitsgericht: waar nodig ondernemen we actie om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Teamleden delen kennis en ervaring en leren van en met elkaar. We zijn klantgericht: met ouders communiceren we veelvuldig en zorgvuldig en in de contacten met ouders is sprake van wederkerigheid en gelijkwaardigheid.  

Wil jij

 • leren van leraren en andere kinderen?
 • je talenten ontdekken en ontwikkelen?
 • leren omgaan met computers en mediawijs worden?
 • leren in een ruim, licht en overzichtelijk schoolgebouw?
 • een schoolgebouw in een groene omgeving met ruimte om te spelen en te ontdekken?
 • je inzetten voor een veilige groep waarin iedereen zich thuis voelt?
 • leren door te zetten, ook als het moeilijk wordt?
 • leren sterk te zijn voor jezelf en anderen?
 • muziek en bewegingsonderwijs krijgen van een vakleerkracht?
 • goed voorbereid worden op het voortgezet onderwijs?

 Dan is de Zevenhoeven de plek voor jou!