Onderwijsvisie

Openbaar onderwijs

De Zevenhoeven is een openbare school, waar ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Een school met een missie

In onze missie staan veiligheid, respect, (zelf)vertrouwen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking centraal.

Vanuit deze missie hebben wij de volgende kernwaarden geformuleerd:

  • Wij willen de kinderen een veilige omgeving bieden waarin zij anderen kunnen vertrouwen.
  • Wij streven naar een schoolomgeving waarin respect voor jezelf, voor de ander en respect voor de omgeving centraal staat.
  • Onze school kenmerkt zich door een duidelijke structuur door voorspelbaarheid en duidelijke regels en afspraken.
  • Wij stimuleren de zelfstandigheid van kinderen en leren ze om met elkaar samen te werken.
  • Wij streven ernaar om de talenten in ieder kind aanwezig te ontwikkelen. Dit vraagt om een lerende houding en een actieve betrokkenheid van de kinderen.
  • Wij hebben aandacht voor verschillen tussen kinderen d.w.z. de wijze waarop zij leren, het leervermogen en het leertempo.
  • Samenwerking met en betrokkenheid van ouders zien wij als onmisbaar voor een optimale ontwikkeling van kinderen.
Positive Behavior Support (PBS)
http://www.swpbs.nl/

Op de Zevenhoeven werken wij volgens de principes van Positive Behavior Support (PBS).

PBS is gericht op het creëren van een gezonde sociale omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Hiertoe heeft het team gezamenlijk waarden geformuleerd die de school belangrijk vindt. Vervolgens heeft het team het gedrag benoemd dat past bij deze waarden. Dit gedrag wordt de kinderen actief aangeleerd. Adequaat gedrag wordt systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. Op deze manier komen wij nog meer tegemoet aan de (verschillen in) onderwijsbehoeften op sociaal-emotioneel gebied en versterken wij de preventie van gedragsproblemen.

Wij werken met een gedragsteam, waarin de directie, intern begeleider en onze gedragsspecialist zijn vertegenwoordigd. Het gedragsteam geeft sturing aan het proces/de aanpak voor onze school en bepaalt in welk tempo het proces wordt doorlopen en welke onderdelen meer of minder aandacht krijgen.
Er is een leerlingenraad waarin kinderen uit verschillende groepen zijn vertegenwoordigd en hun mening en/of ideeën kenbaar kunnen maken. Hiervoor worden jaarlijks verkiezingen per groep gehouden.