Onderwijsvisie

Hoe dit in ons onderwijs zichtbaar is 

Veiligheid
Op onze school is sprake van een heldere en gedragen pedagogische lijn van groep 1 tot 8. Hierbij hanteren we de principes van Positive Behavior Support (PBS). Dit is een positieve aanpak waarbij het leren wordt gestimuleerd en gedragsproblemen en pesten worden voorkomen.
Ons onderwijs, onze werkwijze en de inrichting van de school is overzichtelijk en volgens vaste structuren ingericht.

KindKracht 
Op De Zevenhoeven is elk kind in beeld.  Leerresultaten en ontwikkeling van leerlingen worden op de voet gevolgd, we investeren in de persoonlijke relatie met kinderen en praten mét kinderen in plaats van óver kinderen. Onze leerlingen krijgen de ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Met ons onderwijs sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We zorgen er voor dat al onze leerlingen zich uitgedaagd voelen.
We willen dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces. 
Op school is een leerlingenraad waarin kinderen uit verschillende groepen zijn vertegenwoordigd en waar ze hun mening en/of ideeën kenbaar kunnen maken.  

Ondernemen om de wereld te ontdekken
We leren kinderen initiatief nemen, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en het geven en ontvangen van feedbackZelfstandigheid en 21e eeuwse vaardigheden spelen hierbij een sleutelrol. Ons onderwijs in de kernvakken taal, lezen en rekenen is aangevuld met thematisch onderwijs (wereldoriëntatie, kunst & cultuur, techniek, mediawijsheid en burgerschapsvorming) door middel van projectmatige activiteiten die actueelbetekenisvol en functioneel zijn. Dit stimuleert de ontwikkeling van creativiteit en probleemoplossend vermogen. 

OuderKracht
De samenwerking met ouders draagt bij aan het welbevinden en schoolplezier van het kind. Wij willen dat kinderen zich gesteund voelen door leerkracht én ouders. Wij zien ouders als educatieve partners en voelen ons samen met hen sterk en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kind. 
Ouderbetrokkenheid bevordert de leerprestaties van kinderen door de ondersteuning thuis. Gedrag op school is makkelijker bij te sturen als ouders en leerkracht elkaars aanpak ondersteunen. 

LeerKracht 
De leerkracht is deskundig, is eigenaar van de leeropbrengsten heeft ruimte voor eigen initiatief. Wij zetten talenten van leerkrachten in om ons onderwijs vorm te geven. We zien voor de leerkracht een coachende en begeleidende rol. We zijn kwaliteitsgericht: waar nodig ondernemen we actie om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Teamleden delen kennis en ervaring en leren van en met elkaar. We zijn klantgericht: met ouders communiceren we veelvuldig en zorgvuldig en in de contacten met ouders is sprake van wederkerigheid en gelijkwaardigheid.