Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Naast het cognitief leren van kinderen is het ook belangrijk dat zij leren omgaan met zichzelf en anderen, in de groep en als individu. Wie ben ik, wat vind ik belangrijk, in samenwerking met andere kinderen en volwassenen in de school. Daartoe gebruiken wij elementen uit Postive behaviour support, Rots en Water en The leader in me.Wij werken met een gedragsteam, waarin de directie, intern begeleider en ouders zijn vertegenwoordigd. Het gedragsteam geeft sturing aan het proces/de aanpak voor onze school en bepaalt in welk tempo het proces wordt doorlopen en welke onderdelen meer of minder aandacht krijgen. Er is een leerlingenraad waarin kinderen uit verschillende groepen zijn vertegenwoordigd en hun mening en/of ideeën kenbaar kunnen maken. Hiervoor worden jaarlijks verkiezingen per groep gehouden.

Beleidsplan pedagogisch beleid – De Zevenhoeven 2021

  

Positive Behaviour Support (PBS)

Positive Behavior Support is een effectief gebleken schoolbrede aanpak, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag. Net als ‘gewone’ vakken als taal, rekenen en biologie, kun je kinderen gewenst gedrag aanleren, door duidelijk en consequent te zijn in wat je van hen verwacht. Het doel van PBS is het scheppen van een positief, veilig pedagogisch klimaat dat het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Hiervoor worden handvatten aangereikt op het niveau van de school, de klas en de individuele leerling.

 

Rots en water (R&W)

Rots en Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes in het basisonderwijs. Leerlingen ontwikkelen door middel van lichaamsbeweging sociale en mentale vaardigheden. De Rots en Water-training heeft twee doelen:

  • Het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en het welzijn van leerlingen.
  • Het voorkomen of verminderen van sociale problemen, zoals pesten, conflicten en uitsluiting.
Alle leerlingen krijgen, vanaf groep 1, in groepsverband jaarlijks Rots en Water lessen aangeboden onder leiding van een geschoolde leerkracht. 

Bijna alle leerkrachten hebben de eendaagse scholing gevolgd en zijn bij de training aanwezig.
 

The Leader in me (Tlim)

The Leader in Me is een pedagogische leerlijn die kinderen op een speelse manier zeven gewoonten aanleert, gericht op persoonlijke groei, persoonsvorming en relaties met anderen. Hoe kan je leidinggeven aan jezelf en de leiding nemen met anderen. Iedereen kan deze zeven gewoonten bij zichzelf ontwikkelen, ook kinderen!

Omgangsregels

Voor de hele school gelden de volgende omgangsregels.

  • Ik praat aardig tegen en over een ander
  • ik luister naar de ander
  • ik ben eerlijk
  • ik doe doe een ander geen pijn
  • ik ben verantwoordelijk voor mijn gedrag
  • iedereen hoort erbij